Onze diensten

Ethicly helpt u valkuilen te ontwijken, risico’s te minimaliseren, kansen te benutten en duurzaam te groeien.

Als gecertificeerd advies- en onderzoeksbureau heeft u met Ethicly naast gedegen advies over de aanpak van fraude, ongewenst gedrag, normovertredingen en compliance risico’s ook de zekerheid van betrouwbaar en bekwaam onderzoek ingeval van incidenten.

Investigations

Onderzoek & forensics

Compliance

Audits & assessments

Due Diligence

Screening & due diligence

Training

Training & awareness

Investigations

Voorkomen is beter dan genezen. Maar desondanks kan het gebeuren dat uw organisatie betrokken raakt bij een fraudegeval, integriteitskwestie, dispuut, normovertreding of onderzoek door een binnen- of buitenlandse toezichthouder. Een onafhankelijke blik is dan cruciaal om de feitelijke gang van zaken te achterhalen met objectieve en zorgvuldige onderzoeken.

Hoe wij helpen

Wij voeren een onafhankelijk onderzoek uit naar alle feiten en omstandigheden, de aard en omvang en de rol van de betrokken personen en partijen. Met de uitkomsten van ons onderzoek kunnen de juiste vervolgacties worden bepaald en of het nodig is met het voorval naar buiten te treden. We helpen ook dieperliggende oorzaken te achterhalen om herhaling van incidenten te voorkomen.

Met digital forensics kunnen wij digitaal of online opgeslagen informatie achterhalen om benodigd bewijs te verzamelen of mogelijk verloren gegevens te herstellen.

Genormeerd onderzoek

Ethicly is een door de Minister van Justitie en Veiligheid gecertificeerd onderzoeksbureau waarmee u de zekerheid heeft van betrouwbaar en bekwaam onderzoek. Doordat ons onderzoek genormeerd is kunt u onze bevindingen als objectief feitenrelaas en/of bewijsmateriaal inzetten voor het nemen van vervolgstappen, disciplinaire acties of bij juridische procedures.

Onze diensten

Fraude- en integriteitsonderzoek
Onderzoeken van ongewenst gedrag
Onderzoeken van disputen
Feitenonderzoek
Waarheidsvinding
Bewijsverzameling
Toedrachtsonderzoek
Digital forensics

Compliance

We maken allemaal afspraken met elkaar, leggen verplichtingen vast en moeten ons houden aan wet- en regelgeving. Het uitvoeren van audits en assessments is essentieel om te controleren of deze afspraken en regels ook worden nageleefd en helpen bij voor het voorkomen en opsporen van risico’s en onregelmatigheden in de eigen organisatie en bij derde partijen. Er gaat ook een preventieve werking vanuit.

Hoe wij helpen

Wij controleren of uw organisatie en partijen waarmee u samenwerkt voldoen aan de normen en waarden, het beleid en richtlijnen, de branding en positionering van uw bedrijf alsook de wet- en regelgeving en de overeengekomen contractuele bepalingen zoals bijvoorbeeld omzetverplichting, prijsbeleid, promoties, kwaliteitseisen, veiligheid, licenties en bonussen.

Onze audits en assessments helpen bij het identificeren van risico’s en geven inzicht of uw methoden en bedrijfsprocessen effectief zijn en goed worden toegepast door uw medewerkers en derde partijen.

Onze diensten

Controleren naleving overeenkomsten
en voldoen aan regels en normen
Gap assessments
Compliance audits
Operational audits
Supplier audits
Dealer audits
Franchise audits
Third party audits
Mystery shopping

Due Diligence

Niet integer handelen door uw medewerkers of partijen waarmee u samenwerkt kan nare gevolgen hebben voor de onderneming. Uw organisatie kan negatief in de publiciteit komen en een norm- of integriteitsschending kan zelfs materiële en immateriële schade veroorzaken. Door screening en het uitvoeren van due diligence onderzoek kunt u de risico’s beperken. Voor bepaalde functies en activiteiten is dit zelfs wettelijk verplicht.

Hoe wij helpen

Wij helpen u met het screenen van personen wiens functie risico’s met zich mee kan brengen of die een vertrouwensfunctie gaan bekleden alsook met diepgaande achtergrondcontroles van klanten of partijen waarmee wordt samengewerkt en due diligence voor fusies, overnames, risicokapitaal en investeringen.

Ons onderzoek helpt misstanden en problemen te identificeren voordat ze te moeilijk te beheren worden of een overeenkomst wordt gesloten. Het kan de onderneming redden van mogelijke normovertredingen, disputen of zelfs een juridische procedure in de toekomst.

Onze diensten

Employment screening
Screenen van zakenpartners
Klantonderzoek (KYC/CDD)
Onderzoek bij fusies & overnames
Onderzoek bij investeringen
Betrouwbaarheidsonderzoek
UBO-onderzoek
Sanctie- en zwartelijsten verificatie
Online en social media onderzoek

Training

De menselijke factor is nog steeds een van de zwakste schakels in het voorkomen van fraude, ongewenst gedrag en compliance risico’s. Bewustmakingsprogramma’s en trainingen kunnen in veel gevallen misstanden voorkomen en organisaties helpen een risico- en normbewuste cultuur te ontwikkelen én te verankeren. Oefening is daarbij de beste voorbereiding op mogelijke incidenten.

Hoe wij helpen

Wij helpen u met het bewustmaken van uw organisatie van het belang van uw normen en waarden, een eerlijke en transparante bedrijfscultuur, het te volgen beleid, processen, standaarden of wet- en regelgeving.

Daarnaast ondersteunen wij met het geven van inhoudelijke trainingen of workshops, het oefenen van scenario’s en goed voorbereiden op mogelijke incidenten, het geven van presentaties en het inzetten van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, video’s, e-learnings, campagnes en evenementen.

Onze diensten

Awareness en bewustwording
Trainingen en workshops
Crisissimulatie en rollenspellen
eLearnings
Presentaties en keynotes
Campagnes en evenementen

Maak kennis met ons

Stuur een bericht!

8 + 15 =

Lage Valkseweg 130-A
6741 GE Lunteren

POB 1736