Leiders die het verschil tussen ethics en compliance begrijpen hebben een groot voordeel in de strijd tegen wangedrag van werknemers en in het bouwen van een eerlijke en open organisatiecultuur die groei en vertrouwen stimuleert.

Belangrijker, leiders die het verschil niet begrijpen lopen het risico onbedoeld onethisch en niet-conform gedrag te bevorderen en missen waarschijnlijk een buitengewone kans op duurzaam succes.

Compliance is meer dan het voldoen aan wet- en regelgeving

Vaak wordt het verschil tussen beide begrippen uitgelegd als: compliance is het voldoen aan wet- en regelgeving en ethics is het juiste doen ongeacht wat de wet en regels zeggen. Alhoewel beide beweringen waar zijn, dreigt deze vergelijking compliance te degraderen tot een afvinkexercitie en ethics tot een marketingkreet.

Deze conventionele kijk op ethics en compliance kan nuttig zijn om het verschil tussen beide te begrijpen, maar heeft voor een organisatie weinig waarde — tenzij een overheidsinstantie of toezichthouder een forse boete kan opleggen voor niet-naleving of de publieke opinie reputatieschade kan opleveren.

Compliance betekent wangedrag voorkomen — niet alleen het naleven van wetten

Lang niet alle wetten hebben duidelijk afgebakende regels die gemakkelijk kunnen worden gevolgd. En wat ethisch is en wat onethisch is ligt vaak genuanceerd.

Wat wel evident is, is dat financiële en reputatieschade door wangedrag van werknemers al menig onderneming en CEO heeft geruïneerd.

Compliance gaat niet alleen over het naleven van wet- en regelgeving, maar ook over het voorkomen van wangedrag en gaat hand in hand met het bevorderen van ethisch, integer en transparant handelen. Dit begint met de toon aan de top, het uitdragen van de normen en waarden van de organisatie en het geven van het goede voorbeeld.

Het voorkomen van wangedrag en de fraudedriehoek

De fraudedriehoek, die wij in een eerder artikel hebben belicht, geeft de factoren aan die van belang zijn bij het voorkomen van fraude of wangedrag: gelegenheid, motivatie (of druk) en rationalisatie. Compliance, ethics en leiderschap zijn rechtstreeks met deze aspecten verbonden.

1) Gelegenheid en compliance: Een organisatie kan de gelegenheid voor een werknemer om fraude te plegen reduceren met een robuust compliance programma gekoppeld aan een systeem met risicobeheersmaatregelen en processen voor interne controle.

2) Rationalisatie en ethics: De kans dat een werknemer wangedrag of het plegen van fraude zal rationaliseren (rechtvaardigen of goedpraten) kan worden verminderd door een gedegen ethics programma op te zetten. Voor de meeste werknemers geldt dat ethisch en integer handelen kan worden geleerd middels training en awareness.

3) Motivatie en leiderschap: Een van de belangrijkste vaardigheden van een succesvol leider is om werknemers te motiveren ethisch en integer te handelen in overeenstemming met de regels, processen en de normen en waarden van de organisatie. Als er te veel druk is om te presteren, zullen medewerkers eerder geneigd zijn om niet-conform of onethisch te handelen.

Het verschil tussen ethics en compliance en het belang van leiderschap

Kort gezegd is het verschil tussen beide begrippen dat ethics gericht is op het verminderen van het vermogen van een werknemer om wangedrag te rationaliseren en compliance op het verkleinen van de kans op wangedrag.

Hoewel dit belangrijke onderscheidingen zijn, betekenen ze weinig als leiderschap niet gericht is op het reduceren van ongezonde druk om te presteren of bepaalde doelen te bereiken. Leiderschap moet duidelijk maken dat prestaties nooit ten koste mogen gaan van het volgen van de regels, processen of de normen en waarden van de organisatie.

Waarom het begrijpen van het verschil tussen ethics en compliance belangrijk is

Ethics en compliance programma’s moeten in balans zijn en worden uitgedragen en ondersteund door krachtig leiderschap.

Compliance tast ethics aan wanneer regels en processen te log, te omvangrijk of te aanmatigend zijn. In die gevallen stoppen werknemers vaak met het volgen van de regels en beginnen ze te rationaliseren wat juist is. Al snel zullen ze dan geneigd zijn om niet-conform of zelfs onethisch te handelen.

Er is niets mis met een conventionele blik op ethics en compliance, maar het beperkt de waarde van elke functie.

Leiders die bewust gebruik maken van ethics om het vermogen van hun werknemers te verminderen om wangedrag te rationaliseren, van compliance om de kansen op wangedrag te verkleinen en van krachtig leiderschap om de druk om wangedrag te plegen te reduceren, beschikken over drie waardevolle instrumenten om een eerlijke en open organisatiecultuur te bouwen die groei en vertrouwen stimuleert. Deze leiders kunnen ‘s nachts goed slapen, wetende dat ze hun werknemers in de best mogelijke positie brengen om succesvol te zijn.

Zo kunnen wij u helpen

Ethicly helpt u graag verder met het opzetten van een doordacht ethics en compliance programma en met het voorkomen, opsporen, onderzoeken en oplossen van ongewenst gedrag. Wij bieden gespecialiseerde diensten aan voor het managen van integriteit en compliance en het bevorderen van ethisch, integer en transparant handelen.

Als gecertificeerd onderzoeksbureau heeft u met Ethicly ingeval van wangedrag de zekerheid van betrouwbaar en bekwaam onderzoek. Doordat ons onderzoek genormeerd is kunt u onze bevindingen als objectief feitenrelaas en/of bewijsmateriaal inzetten voor het nemen van vervolgstappen, disciplinaire acties of bij juridische procedures.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.