Het voorkomen van fraude, integriteitskwesties of onethisch handelen begint met het selecteren van eerlijke en oprechte medewerkers en het hebben van een ethische organisatiecultuur.

Van belang in het selectieproces is actief medewerkers te zoeken die geneigd zijn hun mening te geven wanneer ethische uitdagingen aan de oppervlakte komen.

Daarnaast zijn vertrouwen en openheid cruciale elementen voor een organisatiecultuur die werknemers in staat stelt om de problemen die zij zien te uiten. Alleen dan kunnen integriteitskwesties en ethische fouten worden besproken en opgelost.

Gedragscriteria voor het selecteren van ethische medewerkers

Op basis van bevindingen uit de gedragswetenschappen verdienen 6 eigenschappen die ethisch gedrag voorspellen de aandacht van elke selectiecommissie[i].

Allereerst wilt u werknemers die opmerken wanneer er iets onethisch gebeurt. In dit opzicht zijn de volgende eigenschappen zeer relevant:

1) Zorgvuldig: Medewerkers die deze eigenschap bezitten, zijn voorzichtig, reflecterend en betrouwbaar. Onderzoek toont aan dat zorgvuldigheid positief wordt geassocieerd met het hebben van een moreel kompas, waardoor mensen die deze eigenschap vertonen minder snel asociaal, onethisch of zelfs frauduleus gedrag vertonen.

2) Moreel kompas: Een moreel bewuste medewerker zal ethische kwesties zien waar anderen er geen zien. Het bewust zijn van een ethisch dilemma is een voorwaarde om erover te beginnen praten.

Vervolgens vereist een ethische organisatiecultuur niet alleen medewerkers die zich bewust zijn van ethische uitdagingen, maar ook die de intentie hebben om deze serieus te nemen. Onderstaande eigenschappen kunnen hier met name invloed op hebben:

3) Plichtsgetrouw: Medewerkers met een sterk plichtsbesef zijn meestal loyaal, doelgericht en gemotiveerd om actie te ondernemen als zij een probleem ervaren. Onderzoek heeft aangetoond dat een hoog plichtsbesef ertoe leidt dat werknemers hun zorgen sneller kenbaar maken.

4) Klantgericht: Klant- of servicegerichte medewerkers zijn doorgaans ethischer omdat ze de behoeften van anderen even hoog waarderen als die van henzelf en minder belangenconflicten veroorzaken. Als gevolg hiervan zijn ze eerder geneigd ethische kwesties op te merken en situaties waarin ethische regels en verwachtingen worden geschonden te adresseren. Onderzoek toont aan dat klantgerichte verkopers minder onethisch gedrag vertonen dan hun verkoopgerichte collega’s.

Ten slotte wilt u niet alleen medewerkers die ethische kwesties opmerken en gemotiveerd zijn deze te adresseren, maar ook dat ze verder in actie komen. In dit opzicht zijn de volgende persoonlijkheidstypes vooral belangrijk:

5) Assertief: Hoewel assertieve personen soms worden beschouwd als lastig, is de eigenschap van assertiviteit essentieel bij het opbouwen van een ethische organisatiecultuur. In elke organisatie is de druk om in ‘de groep’ te passen hoog. Dientengevolge is het standaard om beslissingen niet in twijfel te trekken – laat staan om ethisch twijfelachtige kwesties te adresseren. Assertieve medewerkers zijn degenen die dergelijk groepsdenken kunnen doorbreken en de groepsdruk kunnen weerstaan, zelfs (of in het bijzonder) wanneer dit risico met zich meebrengt.

6) Proactief: Medewerkers met een proactieve persoonlijkheid voelen zich minder beperkt door de situatie of omgeving. Als het gaat om ethische kwesties, helpt deze neiging hen actiever te zijn in het volgen van een morele koers. Onderzoek heeft aangetoond dat werknemers met een proactief karakter vaker en sneller klokkenluiden. Uit ander onderzoek is gebleken dat dit nog waarschijnlijker is in gevallen waarin de ethische normen en waarden van een organisatie conflicteren met wat er op de werkvloer gebeurt. Met andere woorden, wanneer bedrijven serieus het belang van een integere en ethische cultuur benadrukken, zullen werknemers met een proactieve persoonlijkheid uiterst nuttig zijn bij het aan het licht brengen van ethische fouten of bedreigingen voor de integriteit van het bedrijf.

Het screenen van sollicitanten op de hierboven genoemde eigenschappen kan bedrijven helpen een organisatie op te bouwen dat een integere en ethische cultuur tot een prioriteit maakt.

Zo kunnen wij u helpen

Natuurlijk is het selecteren op ethische gedragsaspecten niet het enige dat van belang is bij het aannemen van betrouwbare medewerkers.

Ethicly kan u helpen met het grondig en onafhankelijk screenen van sollicitanten, alsook van vast personeel, tijdelijke krachten en vrijwilligers. Voor bepaalde functies is dit zelfs wettelijk verplicht.

Wij kunnen u optimaal ondersteunen bij het screenen van personen wiens functie risico’s met zich mee kan brengen of die een vertrouwensfunctie gaan bekleden. Voor het screenen van uw huidige personeel (in-employment screening) helpen wij u met het opstellen van een formeel screeningsbeleid.

Daarnaast kunnen wij u ook helpen met training en awareness, audits en assessments, de aanpak van (een vermoeden van) fraude, het opsporen van mogelijke onregelmatigheden en risico’s alsook bij het onderzoeken en oplossen ervan.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

___ 

[i] De Cremer, D. (2016). 6 Traits That Predict Ethical Behavior at Work.