Jaarlijks wordt er naar schatting $1,5 biljoen aan steekpenningen betaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds complexere nationale en internationale anti-omkopingsregels gelden en recordboetes worden opgelegd voor overtreding.

Compliance is na cybersecurity het belangrijkste risico voor bedrijven (Risk in Focus 2019, IIA). Steeds strengere nationale en internationale Anti-Bribery & Corruption (ABC) regelgeving en toezicht, wereldwijde gecoördineerde handhaving en recordboetes zetten de aanpak van omkoping en corruptie bovenaan de bedrijfsagenda.

Een onderneming in Nederland kan aansprakelijk gehouden worden voor illegale praktijken in het binnen- én buitenland die begaan zijn door eigen medewerkers maar ook door derde partijen zoals agenten, tussenpersonen en handelspartners.

Zelfs als de organisatie zelf alle regels volgt, kan er nog steeds een risico worden gelopen.

Het implementeren van een integriteits- en anti-corruptieprogramma inclusief nalevingsaudits is dan ook belangrijk om compliance en bestrijding van omkoping aan te tonen. De organisatie moet expliciet duidelijk maken dat corruptie in welke vorm dan ook, direct of indirect, verboden is (‘zero tolerance’).

Een doordachte aanpak van omkoping en corruptie kan u beschermen tegen boetes, bestuurdersaansprakelijkheid, strafrechtelijke vervolging, financiële en reputatieschade.

Preventie en aanpak

Een effectief anti-corruptie compliance programma toont aan dat de organisatie redelijke inspanningen levert om niet-naleving te minimaliseren. De autoriteiten zullen hiermee rekening houden bij het onderzoeken van corruptie. Het is in het beste belang van de organisatie om omkopings- en corruptiekwesties zelf tijdig aan de autoriteiten te melden en volledig mee te werken aan hun onderzoek. Dit kan de hoogte van eventuele boetes verminderen.

10 kenmerken van een effectief anti-corruptieprogramma:

  1. Commitment van senior management, governance en leiderschap
  2. Implementatie van een duidelijk anti-corruptie beleid, gedragscode en procedures
  3. Training en bewustmaking van de gehele organisatie
  4. Adequaat toezicht, mandaat en middelen om corruptie te bestrijden
  5. Uitgebreide risicobeoordelingen, beheersmaatregelen en monitoring
  6. Effectief intern meldpunt en klokkenluidersregeling
  7. Compliance assessments en naleving door derden
  8. Incentives en disciplinaire maatregelen
  9. Onderzoeken van incidenten, acties, oplossen en herstellen
  10. Continue toetsing en procesverbeteringen

Het aanpakken van corruptie is alleen effectief als de gehele organisatie het nut en de noodzaak ervan kent. Er moet voldoende draagvlak bestaan voor het bestrijden ervan. Dat begint in de top van de organisatie. Het bestuur moet uitdragen dat anti-corruptie en compliance een fundamenteel onderdeel is van het beleid van de onderneming. Training en het bewustmaken van uw gehele organisatie is daarbij essentieel.

Als u een vermoeden heeft van omkoping binnen uw organisatie of door een derde partij, neem dan direct actie door de kwestie verder te onderzoeken en houd de regie in handen.

Zo kunnen wij u helpen

Ethicly kan u optimaal ondersteunen, zowel bij het opstellen van een effectief anti-corruptie compliance programma, training en awareness, audits en assessments, de aanpak van (een vermoeden van) corruptie, het opsporen van mogelijke onregelmatigheden en risico’s als bij het onderzoeken van omkoping en corruptie.